Tuệ Lạc

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Home Góp nhặt Phật học Khuynh hướng Tinh thần

Khuynh hướng Tinh thần

KHUYNH HƯỚNG TINH THẦN

(Thuyết trình ngày 21/02/2010)

 

Trong cuộc sống, con người có thể thiên về

MỘT TRONG BA THUYẾT :

I

THUYẾT TẠO HÓA (hay thần linh) :

1-    Đi tìm một đấng TOÀN NĂNG. (Theo các tôn giáo khác).

2-    Nghi ngờ KHOA HỌC

3-    Dựa vào THÁNH KINH và THẦN KHẢI

4-    DUY LINH, chỉ biết có thần thánh, quyền lực siêu hình

5-    THƯỜNG KIẾN, tin tạo hóa toàn năng, và linh hồn BẤT DIỆT

6-    CỰC ĐOAN, sống chết vì thần thánh

7-    Mục tiêu, tìm THÁNH ÂN, mọi việc đều do “thiêng liêng” ban cho

8-    Hậu quả, gia tăng LÒNG THAM, cấu kết oan trái, bi quan

9-    Hành vi, không ngừng xung đột vì tín ngưỡng, TÔN GIÁO.

 

II

THUYẾT NGẪU NHIÊN

1-    PHỦ NHẬN thượng đế tạo hóa

2-    Đề cao KHOA HỌC, sức mạnh vật lý

3-    Dựa vào PHÂN TÍCH và QUY NẠP

4-    DUY VÂT, chỉ xác nhận là “thật” cái gì 5 giác quan “nắm bắt” được

5-    ĐOẠN KIẾN, chết là hết, sự sống chỉ là kết hợp ngẫu nhiên của vật chất, không có linh hồn, và không có quả báo tinh thần sau khi nhắm mắt

6-    CỰC ĐOAN, các giá trị đều nằm trong vật chất

7-    Mục tiêu, PHÁT MINH cái chưa có, hưởng thụ sản phẩm, lạc quan

8-    Hậu quả, gia tăng LÒNG THAM, chế biến sự sống, ô nhiễm môi trường

9-    Hành vi, không ngừng THI ĐUA VẬT CHẤT.

 

III

THUYẾT GIÁC NGỘ :

1-    Đi tìm CHÍNH MÌNH. (Theo nhà Phẫt).

2-    Thích hợp với KHOA HỌC, nhưng không nô lệ khoa học

3-    Dựa vào giá trị HÀNH ĐỘNG, (tinh thần cũng như vật chất)

4-    DUY TÂM, tự lực nhìn nhận giá trị tiến hóa, qua ý thức hướng thiện

5-    CHÁNH TRI KIẾN, sáng suốt, căn cứ vào biến hóa chu kỳ, chống mê tín

6-    Không cực đoan, hòa hài, TRUNG ĐẠO

7-    Mục tiêu là ổn định thân tâm, triệt tiêu khổ vui, GIẢI THOÁT

8-    Hậu quả, TRI TÚC, vị tha, tích cực, sáng tạo, và khách quan

9-    Hành vi, tự tại và tinh tấn trong thiện pháp, phát triển VĂN HÓA

__________

THUYẾT GIÁC NGỘ

(Đi vào pháp hành (hay NGHIỆP), để tìm lại chính mình).

 

 

GIỚI HẠNH - THIỀN PHÁP - ĐỊNH TUỆ

 

I- GIỚI HẠNH

Thân giới và khẩu giới hành xử hằng ngày, gồm

 

Ngũ giới, Bát giới, Thập giới (Tại gia)

Sa di giới, Tỳ kheo giới (Xuất gia)

 

II- THIỀN PHÁP 

Ý giới, tu tập hằng ngày, gồm :

 

Thiền chỉ, niệm đề mục

Thiền chỉ và quán, niệm xứ

(hay tứ niệm xứ : niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp),

 

Chú ý : Niệm THÂN là đề mục căn bản và tốt nhất, vì :

-Trong THÂN có THỌ

 -Trong THỌ có TÂM

-Trong TÂM có PHÁP

Niệm thân tức là mở cách cửa bước vào ba niệm kia !

 

III- ĐỊNH TUỆ

Kết quả của giới hạnh và thiền pháp là thân tâm trong sạch, toàn tịnh, tự tại và sang suốt (trí tuệ)….để :

 

-Thấy rõ mọi biến dịch của tâm cũng như vật : Luật VÔ THƯỜNG

-Thấy rõ tiến trình NHÂN DUYÊN QUẢ (Nhân Sinh Quan)

-Giải thích thế nào là NGẪU NHIÊN (khoa học), vì rằng :

-Mặt sau của nhân là quả, mặt sau của quả là nhân

-Mặt sau của duyên là thực tại, mặt sau của thực tại là duyên

NHÂN + DUYÊN = THỰC TẠI

-Thực tại tức là ngẫu nhiên. -Ngẫu nhiên cũng tức là thực tại.

_________

 

Tuệ Lạc biên soạn và thuyết trình.

 

.

phap-luan-01-120.jpg

TEXTE EN FRANCAIS